Quyễn Sách

 

     Quyễn Sách như ngọn đuốc. 

      Quyễn sách ghi lại, lời hay ý đẹp...!
      Thay Cho người thầy, Khai trí chúng sanh 
      Sách gom bí quyết, các bậc hiền nhân,
      Mọi công thức..viết lưu vào trang sách...

      Mọi việc kiếm tìm chỉ mở sách ra..
      Điều muốn biết sẽ hiện ra đầy đủ.
      Sách  nào khác như là cây đuốc sáng,
      Soi rỏ đường  cho hậu thế cùng đi...

      Sẽ thành công với đức tính kiên trì... 
      Hay nghiên cứu sách, chuyên cần đọc sách.
      Sách là phần thưởng, cho những người ý chí
      Luôn đứng đầu, thắp đuốc dẫn người sau...!