Quyễn Sách Quý

     

   Sách Ghi Ý Tưởng Loài Người !
   Sách Gom vũ Trụ Bằng Lời Văn Hay,
   Sách Là Tri Kỷ Hằng Ngày,
   Sách Là Kho Liệu Đến Tay Người Người !

   Sách là Tác Động Tình Người !
   Sách Thay Bộ Nảo Của Người Thế Gian !
   Trang Sách Nhỏ, Rộng Thênh Thang
   Con Đường Trên Sách, Nấc Thang Cao Vời.

   Sách là Bạn, Sách là Thầy
   Sách Như Ngọn Đuốc Tỏ Ngời Trí Tâm .
   Sách Dìu Dắt, Kẻ Mê Lầm !
   Vàng Muôn Bạc Lượng ! Báo Trân Khó Bì.