Mục lục Kinh Trung bộ tập I,II,III

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRUNG BỘ

TẬP I

(Số thứ tự 5)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2536 - 1992

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP I 50 KINH

1. KINH PHÁP MÔN CĂN BẢN26. KINH THÁNH CẦU
2. KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC27. TIỂU KINH DỤ DẤU CHÂN VOI
3. KINH THỪA TỰ PHÁP28. ĐẠI KINH DỤ DẤU CHÂN VOI
4. KINH SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM29. ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY
5. KINH KHÔNG UẾ NHIỄM30. TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY
6. KINH ƯỚC NGUYỆN31. TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ
7. KINH VÍ DỤ TẤM VẢI32. ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ
8. KINH ĐOẠN GIẢM33. ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ
9. KINH CHÁNH TRI KIẾN34. TIỂU KINH NGƯỜI CHĂN BÒ
10. KINH NIỆM XỨ35. TIỂU KINH SACCAKA
11. TIỂU KINH SƯ TỬ HỐNG36. ĐẠI KINH SACCAKA
12. ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG37. TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI
13. ĐẠI KINH KHỔ UẨN38. ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI
14. TIỂU KINH KHỔ UẨN39. ĐẠI KINH XÓM NGỰA
15. KINH TƯ LƯỢNG40. TIỂU KINH XÓM NGỰA
16. KINH TÂM HOANG VU41. KINH SALEYYAKA
17. KINH KHU RỪNG42. KINH VERANJAKA
18. KINH MẬT HOÀN43. ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG
19. KINH SONG TẦM44. TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG
20. KINH AN TRÚ TẦM45. TIỂU KINH PHÁP HÀNH
21. KINH VÍ DỤ CÁI CƯA46. ĐẠI KINH PHÁP HÀNH
22. KINH VÍ DỤ CON RẮN47. KINH TƯ SÁT
23.  KINH GÒ MỐI48. KINH KOSAMBIYA
24. KINH TRẠM XE49. KINH PHẠM THIÊN CẦU THỈNH
25. KINH BẪY MỒI50. KINH HÀNG MA

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP I 50 KINH HẾT

---------------------------

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRUNG BỘ

TẬP II

(Số thứ tự 6)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2536 - 1992

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP II

51. KINH KANDARAKA76. KINH SANDAKA KINH
52. KINH BÁT THÀNH77. KINH MAHA SAKULUDAYI
53. KINH HỮU HỌC78. KINH SAMANAMANDIKA
54. KINH POTALIYA79. TIỂU KINH THIỆN SANH ƯU ĐÀ DI
55. KINH JIVAKA80. KINH VEKHANASSA
56. KINH ƯU BA LY81. KINH GHATIKARA
57. KINH HẠNH CON CHÓ82. KINH RATTHAPALA
58. KINH VƯƠNG TỬ ABHAYAKUMÀRA (VÔ ÚY)83. KINH MAKHADEVA
59. KINH NHIỀU CẢM THỌ84. KINH MUDHURA
60. KINH KHÔNG GÌ CHUYỂN HƯỚNG85. KINH BỒ ĐỀ VƯƠNG TỬ
61. KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA Ở RỪNG AM-BÀ-LA86. KINH ANGULIMALA
62. ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA87. KINH ÁI SANH
63. TIỂU KINH MALUNKYA88. KINH BAHITIKA
64. ĐẠI KINH MALUNKYAPUTTA89. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM
65. KINH BHADDALI90. KINH KANNAKATTHALA
66. KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY91. KINH BRAHMAYU
67. KINH CATUMA92. KINH SELA
68. KINH NALAKAPANA93. KINH ASTALAYANA
69. KINH GULISSANI94.  KINH GHOTAMUKHA
70. KINH KITAGIRI95. KINH CANKI
71. KINH BA MINH VACCHAGOTA96. KINH ESUKARI
72. KINH AGGIVACCHAGOTTA97. KINH DHANANJANI
73. ĐẠI KINH VACCHAGOTTA98.  KINH VASETTHA
74. KINH TRƯỜNG TRẢO99. KINH SUBHA
75. KINH MAGANDIYA100. KINIH SANGARAVA

KINH TRUNG BỘ TẬP II TRỌN BỘ 50 KINH HẾT

-------------

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRUNG BỘ

TẬP III

(Số thứ tự 7)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2536 - 1992

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP III 

101. KINH DEVADAHA126. KINH PHÙ-DI
102. KINH NĂM BA127. KINH A NA LUẬT
103. KINH NHƯ THẾ NÀO128. KINH TÙY PHIỀN NÃO
104. Kinh làng Sama129. KINH HIỀN NGU
105. KINH THIỆN TINH130. KINH THIÊN SỨ
106. KINH BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH131. KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ
107. KINH GANAKA MOGGALLANA132. KINH A NAN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ
108. KINH GOPAKA MOGGAKAMMA133. KINH ĐẠI CA-CHIÊN-DIÊN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ
109. ĐẠI KINH MÃN NGUYỆT134. KINH LOMASAKANGIYA NHỨT DẠ HIỀN GIẢ
110. TIỂU KINH MÃN NGUYỆT135. KINH TIỂU NGHIỆP PHÂN BIỆT
111. KINH BẤT ĐOẠN136. KINH ĐẠI NGHIỆP PHÂN BIỆT
112. KINH SÁU THANH TỊNH137. KINH PHÂN BIỆT SÁU XỨ
113. KINH CHÂN NHÂN138. KINH TỔNG THUYẾT VÀ BIỆT THUYẾT
114. KINH NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ139. KINH VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT
115. KINH ĐA GIỚI140. KINH GIỚI PHÂN BIỆT
116. KINH THÔN TIÊN141. KINH PHÂN BIỆT VỀ SỰ THẬT
117. ĐẠI KINH BỐN MƯƠI142. KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG
118. KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM143. KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC
119. KINH THÂN HÀNH NIỆM144. KINH GIÁO GIỚI CHANNA
120. KINH HÀNH SANH145. KINH GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA
121. KINH TIỂU KHÔNG146. KINH GIÁO GIỚI NANDAKA
122. KINH ĐẠI KHÔNG147. TIỂU KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA
123. KINH HY HỮU VỊ TẰNG HỮU PHÁP148. KINH SÁU SÁU
124. KINH BẠC-CÂU-LA149. Đại Kinh sáu xứ
125. KINH ĐIỀU NGỰ ĐỊA150. KINH NÓI CHO DÂN CHÚNG NAGARAVINDA
 151. KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH
 152. KINH CĂN TU TẬP.

 KINH TRUNG BỘ TẬP III 52 KINH HẾT

TRỌN BỘ 3 QUYỂT

------------------------------------

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRUNG BỘ

TẬP I, II, III

(Số thứ tự 5, 6, 7)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2536 - 1992

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN

2.     Hòa thượng THÍCH ĐÔN HẬU

3.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

4.     Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN

5.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

6.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

7.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

8.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

9.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

9.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

11.    Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI.

Nguyên bản: PALI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Nguyện đem công đức hoàn thiện phiên bản điện tử 5 bộ Nikaya, hồi hướng hết thảy chúng sanh, nghe được chánh pháp, thấy được chánh pháp, sống trong chánh pháp, liễu tri chánh pháp, rốt ráo đều thành tựu quả vị tối thượng bồ đề. Nguyện cho Phật giáo Việt Nam sớm có được bộ Đại Tạng Kinh hoàn chỉnh.