Vu vơ


alt

Ta ngồi ghép mộng
thành thơ
Chợt đâu câu chữ
hóa tờ kinh không
Thơ theo cuộc lữ
phiêu bồng
Đạo
chung trà ấm
thơm nồng bối hương.

Mặc Không Tử