Mục lục Kinh Tương Ưng Bộ I-V trọn bộ

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP I MỤC LỤC

T1, Chương 1: Tương Ưng Chư ThiênT1, Chương 7: Tương Ưng Bà-La-Môn
T1, Chương 2: Tương Ưng Thiên TửT1, Chương 8: Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa
T1, Chương 3: Tương Ưng KosalaT1, Chương 9: Tương Ưng Rừng
T1, Chương 4: Tương Ưng Ác MaT1, Chương 10: Tương Ưng Dạ-Xoa
T1, Chương 5: Tương Ưng Tỳ-Kheo NiT1, Chương 11: Tương Ưng Sakka
T1, Chương 6: Tương Phạm Thiên 

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP I MỤC LỤC, MƯỜI MỘT CHƯƠNG HẾT

-----------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP II MỤC LỤC

T2, Chương 1: Tương Ưng Nhân DuyênT2, Chương 6: Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính
T2, Chương 2: Tương Ưng Minh KiếnT2, Chương 7: Tương Ưng Ràhula
T2, Chương 3: Tương Ưng GiớiT2, Chương 8: Tương Ưng Lakkhana
T2, Chương 4: Tương Ưng Vô Thỉ (AnamaTagga)T2, Chương 9: Tương Ưng Thí Dụ
T2, Chương 5: Tương Ưng KassapaT2, Chương 10: Tương Ưng Tỷ-Kheo

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP II MỤC LỤC, MƯỜI CHƯƠNG HẾT

-----------------------------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP III MỤC LỤC

T3, Chương 1: Tương Ưng UẩnT3, Chương 8 Tương ưng loài rồng
T3, Chương 2: Phẩm Tương Ưng RàdhaT3, Chương 9 Tương ưng kim xí điểu
T3, Chương 3: Tương Ưng KiếnT3, Chương 10 Tương ưng Càn-thát-bà
T3, Chương 4 Tương ưng nhậpT3, Chương 11 Tương ưng thần mây
T3, Chương 5: Tương ưng sanhT3, Chương 12 Tương ưng Vacchagota
T3, Chương 6 Tương phiền nãoT3, Chương 13 Tương ưng thiền
T3, Chương 7: Tương ưng Sariputta 

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP III MỤC LỤC, 13 CHƯƠNG HẾT

---------------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP IV MỤC LỤC

T4, Chương 1: Tương Ưng Sáu XứT4, Chương 6: Tương Ưng Moggalana
T4, Chương 2: Tương Ưng ThọT4, Chương 7: Tương Ưng tâm
T4, Chương 3: Tương Ưng Nữ NhânT4, Chương 8: Tương Ưng Thôn Trưởng
T4, Chương 4: Tương Ưng JambukhàdakaT4, Chương 9: Tương Ưng Vô Vi
T4, Chương 5: Tương Ưng SamandakaT4, Chương 10: Tương ưng không thuyết

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP IV MỤC LỤC, 10 CHƯƠNG HẾT

-------------------------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP V MỤC LỤC

T5, Chương 1: Tương Ưng ĐạoT5, Chương 7: Tương Ưng như ý túc
T5, Chương 2: Tương Ưng Giác ChiT5, Chương 8: Tương Ưng Anuruddha
T5, Chương 3: Tương Ưng Niệm XứT5, Chương 9: Tương Ưng Thiền
T5, Chương 4: Tương Ưng CănT5, Chương 10: Tương Ưng Hơi Thở Hơi Thở Ra
T5, Chương 5: Tương Ưng Chánh CầnT5, Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu
T5, Chương 6: Tương ưng LựcT5, Chương 12: Tương Ưng Sự Thật

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP V MỤC LỤC, 12 CHƯƠNG HẾT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

TẬP I, II, III,IV, V

(Số Thứ Tự 12, 13, 14, 15, 16)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2537 - 1993

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN

2.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

3.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

4.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

5.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

6.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

7.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

8.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

9.     Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Cư sĩ TRẦN TUẤN MẪN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI.

Nguyên bản: PALI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU