KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

http://saigontimesusa.com/bai/tongiao/images/phatdan1032.jpgKÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN
PL. 2554 - DL. 2010

 Nhân mùa Phật đản PL. 2554, Ban biên tập daitangkinhvietnam.org kính gởi đến chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, cùng tất cả quý Phật tử lời chúc mừng khánh hỷ. Xin chúc nguyện: Thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Ban Biên Tập