Thông Báo về Quỹ Học Bổng dành cho Tăng Ni Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

 Xem hìnhHỘI THÂN HỮU GIÀ LAM

GIA LAM BUDDHIST ALUMNI ASSOCIATION, INC.

_________________________________________________________________

715 Vista Avenue, Escondido, CA 92026. Tel. (760) 739-8063

 

THÔNG BÁO

Về Quỹ Học Bổng Cho Tăng Ni Việt Nam Tại Hoa Kỳ Và Canada

 

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,

Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử,

Ngay từ khi mới thành lập vào tháng 2 năm 2004, Hội Thân Hữu Già Lam đã đề ra hai mục tiêu chính: Văn hóa giáo dục và Từ thiện xã hội. Mấy năm qua, Hội Thân Hữu Già Lam đã nỗ lực trong khả năng giới hạn để theo đuổi các mục tiêu đã đề ra. Năm nay, Hội Thân Hữu Già Lam quyết định thực hiện chương trình trợ giúp phần nào về tài chánh cho các Tăng, Ni trẻ đang theo học tại các đại học ở Hoa Kỳ và Canada. Chương trình này được gọi là Quỹ Học Bổng Thân Hữu Già Lam. Chương trình Quỹ Học Bổng Thân Hữu Già Lam bao gồm các điểm chính như sau:

A) MỤC ĐÍCH:

Để tưởng niệm công ơn giáo dưỡng sâu dày của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ, và để khích lệ tinh thần cầu học của Tăng Ni Việt Nam tại hải ngoại, Hội Thân Hữu Già Lam sẽ cấp phát 10 học bổng trong niên học 2010-2011 cho Tăng Ni sinh đang theo học đại học và hậu đại học tại Hoa Kỳ và Canada. Mỗi học bổng trị giá $1,000 Mỹ Kim.

 

B) ĐIỀU KIỆN:

1/ Tăng Ni sinh Việt Nam có quốc tịch hoặc thẻ xanh tại Hoa Kỳ và Canada. Trong điều kiện hiện nay, Hội Thân Hữu Già Lam chỉ có thể cấp học bổng cho các tăng ni sinh tại Hoa Kỳ và Canada. Trong tương lai khi điều kiện cho phép, Hội Thân Hữu Già Lam sẽ mở rộng để cấp học bổng cho các tăng ni sinh tại các nước ở Âu Châu và Úc Châu.

2/ Đang theo học hệ đại học và hậu đại học -- bất cứ ngành nào, tại Hoa Kỳ và Canada.

3/ Có điểm GPA từ 3.00 trở lên.

4/ Niên học kế tiếp, Tăng, Ni sinh nào có đủ 3 điều kiện kể trên sẽ tiếp tục được trợ cấp.

Thời hạn nạp đơn ghi danh để được nhận tiền trợ cấp từ Quỹ Học Bổng Thân Hữu Già Lam mỗi năm sẽ được Hội Thân Hữu Già Lam thông báo vào dịp Húy Kỵ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ, tức đầu tháng 3 âm lịch.

 

C) THỦ TỤC:

1/ Gửi 1 đơn xin học bổng (đính kèm).

2/ Gửi 1 bản điểm học chính thức (official School Transcript). Bản điểm này chỉ gửi bằng bưu điện, Hội Thân Hữu Già Lam không nhận bản điểm gửi qua email.

3/ Gửi 1 bài viết từ 2 đến 3 trang (typing) nói về ngành mình đang theo học, sự lợi ích của nó trong việc ứng dụng vào việc truyền bá Phật Pháp, những khó khăn mà quý vị đang gặp phải (tài chánh, ngôn ngữ, chỗ ở, v.v…) và những dự tính trong tương lai khi học xong. Bài viết có thể viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh.

 

D) CÁCH THỨC CHỌN LỰA:

Vì số lượng học bổng giới hạn, Hội Thân Hữu Già Lam sẽ chọn lựa ưu tiên cho những vị:

1/ Có số điểm GPA cao.

2/ Nội dung bài viết phản ảnh chí cầu học và ý nguyện hoằng dương Phật Pháp.

3/ Điều kiện tài chánh eo hẹp.

 

E) THỜI HẠN NẠP ĐƠN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ:

1/ Thời hạn nạp đơn bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2010.

2/ Ngày công bố kết quả sẽ là ngày 15 tháng 8 năm 2010.

3/ Danh sách của những vị được cấp học bổng sẽ được thông báo đăng trên website của Hội Thân Hữu Già Lam: www.thanhuugialam.com

4/ Đơn xin học bổng và mọi chi tiết về vấn đề học bổng của Hội Thân Hữu Già Lam, xin liên lạc về: Thượng Tọa Thích Giác Như, Đặc Trách Văn Hóa Giáo Dục Hội Thân Hữu Già Lam, 243 Duboce Ave., San Francisco, CA 94103 . Tel: (415) 436-9905. Email: [email protected] .

Nay thông báo,

Escondido, ngày 01 tháng 6 năm 2010

Hội Trưởng,

(ký tên)

Hòa Thượng Thích Thái Siêu

 

 

 

--o O o--

HỘI THÂN HỮU GIÀ LAM

GIA LAM BUDDHIST ALUMNI ASSOCIATION, INC.

_________________________________________________________________

715 Vista Avenue, Escondido, CA 92026. Tel. (760) 739-8063

 

 

QUỸ HỌC BỔNG

ĐƠN XIN HỌC BỔNG

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính gửi: Hội Thân Hữu Già Lam,

Tôi, họ và tên: _________________________________________________________

Pháp danh/hiệu: ________________________________________________________

Ngày tháng năm sinh: ___________________________________________________

Thọ giới Sa Di/Sa Di Ni hoặc Tỳ Kheo/Tỳ Kheo Ni, ngày tháng năm ______________

tại __________________________________________________________________

Bổn Sư: ______________________________________________________________

Địa chỉ thường trú hiện tại: _______________________________________________

Đang theo học tại Đại Học ___________________________, địa chỉ: _____________

______________________________________________________________________

Ngành đang theo học ______________________________________, năm thứ ______,

Hệ (đại học hoặc hậu đại học) _____________________________________________

Email hoặc số điện thoại để liên lạc: ____________________ ___________________

Tôi nguyện sẽ nỗ lực học hành để hoàn thành chương trình đang theo học và có thể góp phần phụng sự Tam Bảo sau khi tốt nghiệp.

Ngày …. tháng….. năm……….

(ký tên)

 

 Hội Thân Hữu Già Lam