Thông báo Đại giới đàn Huệ Viên - 2011

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HỘI PHẠT GIÁO BẠC LIÊU                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VP. CHÙA LONG PHƯỚC                                                                                               --------- O0O ----------
Phường 5 – Tp. Bạc Liêu                                                                                                Bạc Liêu, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Hộp thư A17 Bưu điện Bạc Liêu
Số : 20/TB.BTS

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại giới đàn Huệ Viên - 2011

Kính gởi: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO CÁC TỈNH, THÀNH HỘI

Kính bạch chư Tôn đức,

Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội và UBND tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh hội Phật giáo chúng tôi tổ chức Đại giới đàn Huệ Viên, lấy tên vị Cao Tăng của Phật giáo có công lớn trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo ở miền Tây Nam bộ.

Đại Giới đàn Huệ Viên khai mạc vào sáng ngày 19 tháng 6 năm Tân Mão (nhằm ngày 19 tháng 7 năm 2011) tại Quán Âm Phật đài.

Địa điểm truyền giới Tăng tại chùa Long Phước, địa điểm truyền giới Ni tại chùa Giác Hoa.

Nay kính thông báo đến chư Tôn đức các Tỉnh, Thành hội liễu tri và giới thiệu Tăng Ni trong Tỉnh, Thành đến cầu thọ giới pháp tại Đại giới đàn Huệ Viên do Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu tổ chức.

Hồ sơ xin thọ giới hiện có tại chùa Long Phước và chùa Giác Hoa, hoặc tải về từ www.phatgiaobaclieu.com. Quý vị giới tử đến liên hệ để nhận và làm đúng theo Nội qui Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Tăng Ni giới tử là thế hệ kế thừa sự nghiệp Phật pháp và giữ gìn truyền thống tông môn, ngưỡng mong chư Tôn đức từ bi lân mẫn.

Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu.

TM. BTS PHẬT GIÁO TỈNH BẠC LIÊU

Phó Trưởng Ban Thường trực

(đã ký)

Đại đức THÍCH MINH LÀNH

Bị chú: Mọi thủ tục xin liên hệ:

- ĐĐ. Thích Thiện Phúc, điện thoại 0918124375

- SC TN Nghiêm Thành, điện thoại 0985762563

Theo giaohoiphatgiaovietnam.vn