Giới đàn Minh Hoằng: Khai đạo giới tử và tấn đàn Sa-di, Thức-xoa-ma-na giới

Đúng 7 giờ ngày 31.3.2010 (16.2 Canh Dần) trời Từ Đàm mây lành lan tỏa, Ban cung nghinh và toàn thể Giới tử thọ Sa di giới đã trang nghiêm cử hành nghi lễ cung nghinh Hòa thượng Thích Chơn Hương, đăng lâm Giới trường-chánh điện Tổ đình Từ Đàm bắt dầu chương trình khai đạo Giới tử.

Giới trường trang nghiêm thanh tịnh, chánh điện đèn hoa tỏ rạng, hương trầm tỏa ngát hương thiền. Hòa thượng đã bắt đầu khai đạo Giới tử bằng lời thương tưởng trìu mến của một vị “cha” đi trước, truyền kinh nghiệm cho những đàn hậu học, những người con, những Pháp tử đi sau những kinh nghiệm quý báu để trước khi tấn đàn thọ lãnh Giới pháp.

Tiếp đến là lễ tấn đàn Sa di, Ban nghi lễ hướng dẫn giới tử và ban cung nghinh đến trước Thiền đường Chùa Từ Đàm để đảnh lễ cung nghinh chư Giới sư đăng lâm Giới trường cử hành lễ truyền thọ Sa di giới.

Đúng 9 giờ, sau khi chư giới sư đã cử hành lễ Bạch Phật, nhị vị Thượng tọa Dẫn thỉnh đã hướng dẫn các giới tử tác bạch chư Giới sư để cầu thọ Sa di giới. Trong lời cầu thỉnh thiết tha và nhất tâm cầu thọ giới pháp để tấn tu của các giới tử, cả Giới trường lắng động, người cầu giới và người hộ giới đều rung động, một niềm cảm xúc thanh tịnh dâng trào.

Hòa thượng Đường đầu và chư Giới sư đã tác Pháp Yết ma truyền thọ Sa di Thập giới, trao Man y, đãy lọc nước cho các giới tử, các giới tử một lòng lãnh thọ và niềm an lạc của giới thể đã hiển hiện trên mặt của các vị tân Sa di. Họ đã bắt đầu chính thức bước chân vào hàng ngũ của thất chúng đệ tử Phật, và lo trau dồi giới đức, tuệ đức, lo “cần sách cầu tịch” chuẩn bị cho Đăng đàn thọ Cụ túc giới trong tương lai.

Cùng ngày, vào lúc 7 giờ tại Giới trường Ni viện Diệu Đức, lễ tấn đàn thọ Sa di Ni cho 58 giới tử cũng đã được diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh. Trong tiếng bát nhã ngân vàng, hương trầm tỏa quyện, lời yết ma và truyền giới của chư Giới sư Ni nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng đầy uy lực của đức thanh tịnh. Các giới tử một lòng lãnh thọ giới pháp để tiến tu đạo nghiệp.

Vào lúc 10 giờ, cũng tại Giới trường Diệu Đức, lễ tấn đàn Thức Xoa Ma Na đã được tiến hành. Thức Xoa Ma Na là việc các Sa ni thọ thêm 6 giới của Tỷ kheo Ni, gọi là 6 học Pháp, việc thọ trì 6 học Pháp này để các vị Thức xoa hành trì trong một thời gian chuẩn bị cho việc Đăng đàn thọ Tỷ kheo Ni giới. Với tầm quan trọng của việc thọ lãnh giới Pháp nên các vị Sa di Ni đã thật sự thanh tịnh thân tâm, thể hiện rõ nét qua việc kính Lễ Tam Bảo và chư Giới sư. Việc lắng động tâm tư lãnh thọ giới Pháp của họ thì chắc chắn giới thể của họ đã đươc tròn đầy. Buổi lễ truyền thọ Thức Xoa Ma Na giới đã kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày trong niềm an lạc, hoan hỷ của tất cả mọi người.

Lễ Tấn đàn Sa di tại giới trường Từ Đàm

Lễ Tấn đàn Sa di ni và Thức xoa ma na tại giới trường Diệu Đức

Trí Năng - Ngộ Tùng (lieuquanhue)