KINH TƯƠNG ƯNG BỘ TẬP II: THIÊN NHÂN DUYÊN

12. Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên

13. Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

14. Chương Ba: Tương Ưng Giới

15. Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

16. Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

17. Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

18. Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

19. Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

20. Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

21. Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

PT & DTKVN