Chia sẻ Hạnh phúc,,,,,

alt

Theo lẽ tự nhiên, con người đều có ước vọng được hạnh phúc và thoát khỏi sự khổ đau. Do đó, mà mọi người đều cố gắng vượt qua bất hạnh để mong đạt được hạnh phúc mong muốn, vì đó là quyền căn bản của con người, dù là giàu hay nghèo, dù là có học vấn hay bình dân, dù là bất cứ chủng tộc nào, dù không có đức tin hoặc dù có niềm tin theo bất kỳ tôn giáo nào,.. Từ nhận thức căn bản nầy, giá trị nhân bản của con người đều giống nhau, vì tất cả đều có cùng ước muốn được sống hạnh phúc.

 

Cho nên, trong đời sống hiện nay, bạn cần phải quan tâm đến các thế hệ tương lai: hãy tạo một môi trường trong sạch, vì là quyền mà con người được hưởng như bao nhiêu thế hệ khác. Đó cũng là một phần trách nhiệm của chúng ta trao lại cho thế hệ tiếp nối, để bảo đảm rằng hành tinh nầy khoẻ mạnh, vì nếu lỡ có gì sai sót, thì hiện tại mọi người cần phải thực hiện để thay đồi.

- Nhật Tịnh dịch -

 

Human beings by nature want happiness and do not want suffering. With that feeling everyone tries to achieve happiness and tries to get rid of suffering, and everyone has the basic right to do this.  In this way, all here are the same, whether rich or poor, educated or uneducated, Easterner or Westerner, believer or non-believer, and within believers whether Buddhist, Christian, Jewish, Muslim, and so on.  Basically, from the viewpoint of real human value we are all the same.

As people alive today, we must consider future generations: a clean environment is a human right like any other. It is therefore part of our responsibility toward others to ensure that the world we pass on is as healthy, if not healthier, than we found it.

* The Dalai Lama