Kinh Pháp cú - Phẩm song yếu Dhp 1-20

Kinh Pháp Cú

 (Dhammapada) Dhp 1-20

Nguyên bản: Pali

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu

I. Phẩm song yếu

 (Yamakavagga)

1.  Ý dẫn đầu các pháp

Ý làm chủ, ý tạo;

Nếu với ý ô nhiễm

Nói lên hay hành động,

Khổ não bước theo sau,

Như xe, chân vật kéo.

2. Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo,

Nếu với ý thanh tịnh,

Nói lên hay hành động,

An lạc bước theo sau,

Như bóng, không rời hình.

3. Nó mắng tôi, đánh tôi,

Nó thắng tôi, cướp tôi

Ai ôm hiềm hận ấy,

Hận thù không thể nguôi.

4. Nó mắng tôi, đánh tôi

Nó thắng tôi, cướp tôi,

Không ôm hiềm hận ấy,

Hận thù được tự nguôi .

5. Với hận diệt hận thù,

Đời này không có được,

Không hận  diệt hận thu.

Là định luật ngàn thu.

6. Và người khác không biết,

Chúng ta đây bị hại

Chỗ ấy, ai hiểu được

Tranh luận được lắng êm.

7. Ai sống nhìn tịnh tướng,

Không hộ trì các căn,

Ăn uống thiếu tiết độ,

Biếng nhác, chẳng tinh cần.

Ma uy hiếp kẻ ấy,

Như cây yếu trước gió.

8. Ai sống quán bất tịnh,

Khéo hộ trì các căn,

Ăn uống có tiết độ,

Có lòng tin, tinh cần,

Ma không uy hiếp được,

Như núi đá, trước gio.

9. Ai mặc áo cà sa,

Tâm chưa rời uế trược,

Không tự chế, không thực

Không xứng áo cà sa.

10. Ai rời bỏ uế trược

Giới luật khéo nghiêm trì,

Tự chế, sống chơn thực,

Thật xứng áo cà sa.

11. Không chân, tưởng chân thật,

Chân thật, thấy không chân :

Chúng không đạt chân thật,

Do tà tư, tà hạnh.

12. Chân thật, biết chân thật,

Không chân, biết không chân.

Chúng đạt được chân thật,

Do chánh tư, chánh hạnh.

13. Như mái nhà vụng lợp,

Mưa liền xâm nhập vào.

Cũng vậy tâm không tu,

Tham dục liền xâm nhập.

14. Như ngôi nhà khéo lợp,

Mưa không xâm nhập vào.

Cũng vậy tâm khéo tu,

Tham dục không xâm nhập.

15. Nay sầu, đời sau sầu,

Kẻ ác, hai đời sầu;

Nó sầu, nó ưu não,

Thấy nghiệp uế mình làm.

16. Nay vui, đời sau vui,

Làm phước, hai đời vui.

Nó vui, nó an vui,

Thấy nghiệp tịnh mình làm

17. Nay than, đời sau than,

Kẻ ác, hai đời than.

Nó than : Ta làm ác

Đọa cõi dữ, than hơn.

18. Nay sướng, đời sau sướng,

Làm phước, hai đời sướng.

Nó sướng : Ta làm thiện

Sanh cõi lành, sướng hơn.

19. Nếu người nói nhiều kinh,

Không hành trì, phóng dật ;

Như kẻ chăn bò người,

Không phần Sa môn hạnh.

20. Dầu nói ít kinh điển,

Nhưng hành pháp, tùy pháp,

Từ bỏ tham, sân, si,

Tĩnh giác, tâm giải thoát,

Không chấp thủ hai đời,

Dự phần Sa môn hạnh.