Kinh Pháp cú - Phẩm tâm Dhp 33-43

III.  PHẨM TÂM
(Cittavagga)
Dhp 33-43

33. Tâm hoảng hốt giao động,

Khó hộ trì, khó nhiếp,

Người trí làm tâm thẳng

Như thợ tên, làm tên.

34. Như cá quăng lên bờ,

Vất ra ngoài thủy giới ;

Tâm này vùng vẫy mạnh,

Hãy đoạn thế lực Ma.

35. Khó nắm giữ, khinh động,

Theo các dục quay cuồng.

Lành thay, điều phục tâm ;

Tâm điều, an lạc đến.

36. Tâm khó thấy, tế nhị,

Theo các dục quay cuồng.

Người trí phòng hộ tâm,

Tâm hộ, an lạc đến.

37. Chạy xa sống một mình,

Không thân, ẩn hang sâu[1]

Ai điều phục được tâm,

Thoát khỏi Ma trói buộc[2].

38. Ai tâm không an trú,

Không biết chân diệu pháp,

Tịnh tín bị rúng động,

Trí tuệ không viên thành.

39. Tâm không đầy tràn dục,

Tâm không (hận) công phá,

Đoạn tuyệt mọi thiện ác,

Kẻ tỉnh không sợ hãi.

40. Biết thân như đồ gốm,

Trú tâm như thành trì,

Chống ma với gươm trí ;

Giữ chiến thắng[3] không tham[4]

41. Không bao lâu thân này.

Sẽ nằm dài trên đất,

Bị vất bỏ, vô thức,

Như khúc cây vô dụng.

42. Kẻ thù hại kẻ thù,

Oan gia hại oan gia,

Không bằng tâm hướng tà,

Gây ác cho tự thân.

43. Điều mẹ cha bà con,

Không có thể làm được

Tâm hướng chánh làm được

Làm được tốt đẹp hơn.

Nguyên bản: Pali

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu[1] Trú xứ của Thức

[2] Dục giới, sắc giới, vô sắc giới

[3] Tức là quán (vipassanà)

[4] Đối với các thiền mới chứng